Návštěva dítěte u dětského logopeda

NABÍDKA PRO DĚTI

Pro vaše děti poskytujeme pestrou nabídku služeb. Vybírat můžete z klasické logopedie, dále jsme oprávnění pro práci se stimulačním programem HYPO a Rozvoj jazykových dovedností dle D.B. Elkonina. Nabízíme skupinový program rozvoje sociálních dovedností a motoriky KUMOT.

Naše ambulance je proškolena pro myofunkční terapii s pomůckami myOSA®.

Logopedie

Logopedie pro děti

V naší ambulanci se věnujeme rozvoji řeči a jazyka u dětí od 3 let věku. Zdá se Vám, že dítě nemluví, mluví málo nebo mluví nesrozumitelně? Neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám stav zhodnotit a posoudíme, zda je další logopedická péče vhodná.

Pro předškoláky sestavujeme individuální roční program komplexního rozvoje dítěte zahrnující jazykový rozvoj, nácvik správné výslovnosti, rozvoj koncentrace, pozornosti, paměti. Předcházíme poruchám učení a odkladu školní docházky.

Věnujeme se také dětem s projevy neplynulosti v řeči. Terapii koktavosti nabízíme dětem v předškolním i školním věku. U nejmladších klientů se věnujeme rozvoji slovní zásoby a porozumění řeči. Nacvičujeme aktivní komunikaci. Děti se u nás rozmluví nenásilnou hravou formou. Učíme komunikovat nejen dítě samotné, ale plnou podporu a edukaci od nás dostává i rodič.

Stimulační program HYPO

Stimulační program HYPO

Je dvanáctitýdenní program určený dětem předškolního věku a dětem s odkladem povinné školní docházky, u kterých se vyskytují deficity dílčích funkcí. Tyto deficity mohou následně způsobovat problémy v nabývání školských dovedností. Program HYPO rozvíjí perceptivní, kognitivní a sociální schopnosti a je možno jej využít také preventivně k procvičení dílčích dovedností ke zvládnutí učiva první třídy základní školy. Program je určen především pro individuální práci s dítětem a je rozdělen do 12 lekcí, přičemž každá lekce obsahuje 6-7 úkolů. Každý týden obdrží rodič s dítětem úkoly, kterými se budou společně další období pravidelně zabývat. Děti se při této pravidelné práci učí udržení pozornosti, získávají pocit zodpovědnosti za dokončení úkolu a jsou rozvíjejí potřebné školní pracovní nároky. Dále také dochází k posilování vzájemné vazby rodič – dítě a jejich spolupráce.

Rozvoj jazykových dovedností dle D.B. Elkonina

Rozvoj jazykových dovedností

Metodika je určena pro děti od pěti let, děti s odloženou povinnou školní docházkou a děti s opožděným nebo narušeným vývojem řeči. Tento stimulační program podporuje předčtenářské dovednosti – zejména schopnost tzv. fonematického uvědomování, které je nezbytné pro správné nabývání dovednosti číst a psát a snižuje riziko obtíží v těchto oblastech. Základem programu je práce se slabikářem, během které se děti naučí pojmy jako slabika, hláska, samohláska, souhláska a získávají hlubší vhled do struktury jazyka. Děti se učí s hláskami pracovat a chápat jejich rozlišující funkci ve slovech. Metodika funguje nejen jako příprava dětí na čtení a psaní, ale také rozvíjí jazykové vědomí a poskytuje model správné výslovnosti.

Skupinový program rozvoje sociálních dovedností a motoriky KUMOT

Skupinový program rozvoje sociálních dovedností a motoriky KUMOT

Úroveň sociálního chování a motoriky dítěte mnohdy rozhoduje o školní zralosti a zařazení dítěte do první třídy. Skupinový program rozvoje sociálních dovedností a motoriky je tedy určen především dětem předškolního věku a dětem s odkladem povinné školní docházky a také je koncipován pro děti s poruchou pozornosti a logopedickými obtížemi. Práce s dětmi probíhá v dětské skupině, která poskytuje bezpečné a příjemné prostředí pro rozvoj potřebných sociálních a motorických dovedností.

Program je rozdělen do 10 lekcí, které se konají jednou týdně. Každá lekce má určité ústřední téma, trvá 60 minut a vede ji terapeut. Lekce jsou vedeny formou hry, při které dochází k rozvoji jemné i hrubé motoriky, komunikace, schopnosti vyjadřování, skupinové práce a relaxace. Děti se při lekcích učí pracovat ve skupině, individuálně i v páru a mají možnosti si vyzkoušet různé role. Po absolvování programu jsou děti výrazně obratnější, klidnější a přátelštější.

Nabídka logopedie pro dospělé

NABÍDKA PRO DOSPĚLÉ

Dospělým klientům pomáháme s úpravou přetrvávající nesprávné výslovnosti. Správná výslovnost se dá naučit v každém věku. Trápí-li Vás ráčkování, nesprávná výslovnost sykavek nebo jiné obtíže v řeči, kontaktujte nás.

Věnujeme se klientům po cévních mozkových příhodách. Poskytujeme terapii a poradenství osobám se syndromem demence i jejich rodinným příslušníkům. Externě spolupracujeme s Vojenskou nemocnicí v Brně, oddělení Neurologie, kam docházíme na lůžkové oddělení.

5

myOSA®

MyOSA® (sleep appliance system) je systém pomůcek využívaný přes noc. Tyto pomůcky určené pro děti ve věku od 2 do 12 let upravují stav dýchání v průběhu spánku. Správné dýchání ve spánku výrazně ovlivňuje stav a funkci svalů v oblasti obličeje, jazyka, tváří a dásní. Správná funkce svalů orofaciální oblasti ovlivňuje u dětí budoucí stav zubního oblouku a má výrazný vliv na budoucí zdravý růst zubů, používáním myOSA® pomůcek podporujete rovný růst zubů vašeho dítěte.

MyOSA® jsou celosvětově používané pomůcky vyvinuté Myofunctional Research co. U nás v ambulanci jsme proškolení pro používání systému myOSA®. Terapie pomocí myOSA® se hodí pro děti s nesprávnou výslovností, ale i pro děti bez jakýchkoli obtíží při mluvení. Dále doporučujeme terapii pomocí myOSA® dětem, které si cucají prst, mají zlozvyky spojené s ústy, dýchají ústy, v noci chrápou. Pomůcky používají také děti po odstranění nosních nebo krčních mandlí pro nácvik a obnovu dýchání nosem.

Kromě pomůcek pro děti pracujeme také se systémem myOSA® proti chrápání. Trápí Vás hlasité chrápání u sebe, Vašeho dítěte nebo Vašeho partnera? Neváhejte a sjednejte si u nás konzultaci.

Návštěva klinické logopedky Šárky Bocianové doma u pacienta

LOGOPEDIE DOMŮ

Veškeré nabízené služby pro dětí a dospělé si můžete objednat i domů. Konzultace trvá obvykle 45 minut. Domů Vám přivezeme veškeré pomůcky a pracovní materiály. Tento typ konzultací se hodí především pokud dítě nespolupracuje v cizím prostředí nebo pokud nestíháte vozit dítě na logopedii. Služba se hodí pro děti s nesprávnou výslovností, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči nebo pro děti s projevy koktavosti.

Komplexní logopedickou péči poskytujeme také dospělým po cévní mozkové příhodě, úrazu hlavy a osobám s neurodegenerativním onemocněním. Staráme se o klienty s afázií, dysartrií a kognitivně-komunikační poruchou.

Odborná logopedická konzultace podle potřeb zákazníků ve firemním prostředí

NABÍDKA PRO FIRMY

Pořádáme školení komunikačních dovedností pro firmy. Školíme v prostředí firmy nebo v našem zázemí. Témata školení lze upravit pro potřeby zákazníka. Chcete, aby Vaši zaměstnanci bravurně ovládali své verbální i neverbální dovedností? Základem úspěchu každého člověka je příjemné vystupování, kterého lze dosáhnout cíleným jazykovým a řečovým nácvikem.

Napište nám a my Vaší firmě sestavíme nezávaznou nabídku.